Gizlilik Bildirimi

FİLTEK FİLTRE VE SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KVKK  -  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz, Filtek Filtre Ve Su Arıtma Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak toplanan Kişisel verileriniz, Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve ilgili tüm mevzuat  hükümleri çerçevesinde hassasiyetle korunmaktadır.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FİLTEK FİLTRE VE SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No   : 0388131511900001

Adres           : Hadımköy Mah. Ayasofya Cad. No: 112/1 Arnavutköy/İSTANBUL

Kep Adresi  : filtekfiltre@hs01.kep.tr

E-posta        : ik@ @filteksuaritma.com

Tel               : 0 212 243 26 26

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Müşterimiz olarak işlenebilecek kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgisi

Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi

İletişim Bilgisi

İletişim numarası , iletişim adresi

Finansal Bilgi

Banka hesabı İBAN bilgisi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket olarak KVKK’nın 5. maddesinde sayılan işleme şartlarından; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebepleri ile Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla elektronik  ortamda e-posta, telefon, fiziki ortamda  posta, ürün veya hizmetlerimize ilişkin kullanılan matbu formlar kanallarından Şirketimizle temasta  bulunulması ile toplanmaktadır.

KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak ise;

İleri tarihlerde gerçekleştirilebilecek kampanya, promosyon, tanıtım, indirim vb. avantajlardan ve/veya sizlere özel gerçekleştirilecek kampanyalarımız ve etkinliklerimizden tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması ve etkinlikler hakkında bilgilendirilebilmeniz ve bu kapsamda sizlerle iletişime geçilebilmesi amacıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

  • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,                    
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
  • Açık rızanızın bulunması halinde ise; ileri tarihlerde gerçekleştirilebilecek kampanya, promosyon, tanıtım, indirim vb. avantajlardan ve/veya sizlere özel gerçekleştirilecek kampanyalarımız ve etkinliklerimizden tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması ve etkinlikler hakkında bilgilendirilebilmeniz amaçlarıyla sınırlı ve bağlantılı olarak işlenmektedir.                                 

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

KVKK’nın  8 ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz;

  • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
  • Açık rızanızın bulunması halinde sizlerle tanıtım, kampanya, promosyon vb. konularda iletişim kurabilmek için iletişim hizmeti sağlayan firma ve teknoloji firmalarına
  • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.filteksuaritma.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak  yazılı ve ıslak imzalı olarak “Hadımköy Mah. Ayasofya Cad. No: 112/1-Arnavutköy/İSTANBUL” adresine veya elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak filtekfiltre@hs01.kep.tr KEP adresine veya e-posta yoluyla ik@filteksuaritma.com adresine iletebilirsiniz.